MİLLETVEKİLLİĞİ DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye dışındaki terör unsurlarına karşı uluslararası hukukun tanıdığı tüm hakların kullanılacağını belirterek, "Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların iradesine, iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır. Terör suçları için hangi ad altında veya şekilde olursa olsun genel, özel veya siyasi af asla gündeme gelmeyecektir. İmralı'daki teröristbaşının örgütü yönetmesi kesinlikle önlenecek, bunun için gerekli tedbirler derhal alınacaktır" dedi.
Seçim startını Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle veren ve 2011 Genel Seçimleri'ne '2023'e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi' başlıklı seçim beyannamesini açıklayan Bahçeli, adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini söyledi. Bahçeli bu alandaki vaatlerini şöyle sıraladı:
"Adil ve hızlı yargılamanın sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacak, geçici bir tedbir olan tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesi önlenecektir. Yargıtay'ın hizmet kapasitesi geliştirilecektir. Yüksek yargının içtihat oluşturma işlevi önündeki engeller kaldırılacaktır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçimi demokratik usullere uygun olarak ve yargı bağımsızlığını zedelemeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Yargının genel bütünlüğünü bozmadan ihtisas mahkemeleri oluşturulacaktır.
Hakim, savcı ve yardımcı personel ihtiyacı giderilerek, bunların mali ve sosyal haklarıyla diğer özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Adli hizmet sunan kolluk güçleri idari yönden yeniden yapılandırılacaktır. Adli Tıp Kurumunun özerk yapısı güçlendirilecek, etkin denetim tesis edilecektir."
Yolsuzluklarla amansız bir şekilde mücadele edileceğini belirten Bahçeli, özerk bir "Yolsuzlukla Mücadele Kurulu" oluşturulacağını söyledi. Bahçeli, kamu görevlilerinin yargılanmaları sürecini sekteye uğratan ve 'dokunulmazlık' olarak nitelendirilen hükümlerin kaldırılacağını da kaydetti. Siyasi partilerin, TBMM üyelerinin ve üst siyasi yönetim kadrolarının faaliyet ve çalışmalarının tüm yönlerinin etik esaslara bağlanması için 'Siyasi Ahlak Yasası' çıkartılacağını belirten Bahçeli, "Milletvekilliği
dokunulmazlığı kaldırılacaktır. Yüce Divan yetkisi ve görevi, yargılanmanın adil, bağımsız ve ihtisas sahibi mahkeme tarafından yapılması anlayışıyla yeni baştan yapılandırılacaktır. Bu kapsamda Yüce Divan görevinin Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşacak bir kurul tarafından yerine getirilmesi sağlanacaktır" dedi.

"EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PROGRAMI"
MHP'nin seçim beyannamesindeki terörle mücadele konusundaki hedeflerini anlatan Bahçeli, güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük olarak ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir strateji uygulanacağını söyledi. Bahçeli, "Bu amaçla, bölgenin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve geniş kapsamlı bir 'Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı' uygulamaya konulacaktır. Bunun için gerekli mali destek,
ekonomik kaynaklar ve özel teşvik ve koruma önlemleri süratle sağlanacak ve hayata geçirilecektir" dedi.
Teröre destek sağlayan ülkelere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve sonuç alıcı her türlü girişim ve önlemlerin kararlılıkla hayata geçirileceğini belirten Bahçeli, "Bu kapsamda ülke toprakları dışındaki terör unsurlarına karşı uluslararası hukukun tanıdığı tüm haklarımız kullanılacaktır. Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların iradesine, iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır. Terör suçları için hangi ad altında veya şekilde olursa olsun genel, özel veya siyasi af asla gündeme
gelmeyecektir. İmralı'daki teröristbaşının örgütü yönetmesi kesinlikle önlenecek, bunun için gerekli tedbirler derhal alınacaktır" dedi.

"YENİ ANAYASA, 'TOPLUM SÖZLEŞMESİ BELGESİ' NİTELİĞİNDE OLMALI"
Yeni Anayasa tartışmalarının AK Parti tarafından 2011 seçim kampanyasının merkezine oturtulduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin gerçek anlamda bir 'Toplum Sözleşmesi Belgesi' niteliğinde yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı vardır. Anayasa'nın mümkün olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal uzlaşı temelinde ve demokratik bir tartışma zemininde hazırlanması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Anayasa değişikliği veya yeni bir Anayasa yapılmasında öncelikli ve önemli gördüğü temel ilkeler ve hedefler şunlardır:
Temiz yönetim ve temiz siyaset anlayışının hâkim kılındığı, demokrasiye aykırı uygulamaların bertaraf edildiği, modern demokrasilerde olduğu gibi düşünce, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan demokratik devlet yapısına ulaşmak amacımızdır.
Milli ve üniter varlığımızı güvenceye alan Anayasamızın başlangıç kısmında ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esaslara ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygı ve riayet çerçevesinde; vatandaşlarımızın aynı milletin ferdi olmaktan gurur duyacağı, ayrışmayı değil bütünle'örevlilerinin yargılanmalarışmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı sağlayacak toplumsal uzlaşmanın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Birbirinden uzaklaşmamış, birbirine yabancılaşmamış bir millet yapısı
ile etnik köken, inanç, mezhep gibi özelliklerin milli kimliğin ve bin yıllık kardeşliğin zenginliği olarak görüldüğü bir toplum hayatına kavuşulması hedeflenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi; Cumhuriyet'in temel nitelikleri, Türk milli kimliği, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerleri vazgeçilmez olarak kabul eden ve bunların uzlaşma arayışı adı altında tartışılmasını reddeden bir anlayışa sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi; iç huzur ve güvenliği tehlikeye düşürecek, etnik bölücülüğün
önünü açacak ve ayrıcalıklı terörün siyasi gündemi ve emellerine hizmet edecek yaklaşımlara karşı çıkacak, bu yöndeki eğilimlere meşru zeminlerde direnecektir.
Bu çerçevede; tek millet-tek devlet esasına dayanan, üniter yapıdaki milli devlet bünyesinde; farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere resmi statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, milli kimlik tanımının değiştirilerek "Türkiyelilik" kavramının esas alınmasına ve Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye
çalışılmasına, Türkçe'den başka dillerde anadil olarak eğitim yapılmasına,

Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, İmkan ve zemin hazırlayacak hususları hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak, bunlara sonuna kadar karşı çıkacaktır."

"TEK EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE"
Temel eğitim hedeflerinin okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitim süresinin artırılması, gerekli fiziki alt yapı ve insan gücü kapasitesinin oluşturularak ortaöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına alınması olduğunu belirten Bahçeli, "Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe'nin dışında başka bir ana dilde eğitim yapılmayacaktır. Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını teminen ana sınıfı ve ilköğretim kademesinde Türkçe'nin iyi öğretilmesine önem verilecektir" dedi.

"ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI KALKACAK"
YÖK'ün düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir yapıya dönüştürülerek yeniden yapılandırılacağını belirten Bahçeli, "Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır. Bunun yerine, ilköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak "olgunlaşma sınavını" esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır" dedi.

BAHÇELİ'DEN 100 VAAT
Bahçeli, toplumun her kesimini etkileyen ekonomik ve sosyal sorunlarını ve sıkıntılarını köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmanın MHP iktidarının en önemli ve öncelikli hedefi olduğunu belirtti. Toplumumuzun her kesiminin sorunlarının ve sıkıntılarının hafifletilmesi ve aşılması için öngördüğümüz ekonomik ve sosyal yaklaşımlar, destekler ve yardımlar ile sağlık, vergi ve sigorta primleri ve yatırım ile üretimin desteklenmesi konularında öngördüğümüz düzenlemeleri 100 başlık altında 'Milliyetçi Hareket Sözü
ve Seneti' olarak milletimizin takdirine sunduklarını belirten Bahçeli'nin dile getirdiği, seçim beyannamesindeki bazı hedefleri ise şöyle:
"Yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında; Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır. Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktır. İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL) "Aile Sigortası Yardımı" ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacaktır. Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır.

HİLAL KART
Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri HİLALKART ismiyle harcama kartları verilecektir. Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen destek ödeme tutarları bu kartlara yüklenecektir. Küçük esnafın desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen mahaldeki (ilçe ve belde) esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacaktır. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından her ne ad altında olursa olsun yapılan yardımlar arttırılarak sürdürülecektir. Sosyal yardım
miktarı asgari yaşam düzeyi gözetilerek belirlenecektir. Her yoksul vatandaşın genel sağlık sigortasına ait primleri devletçe ödenecektir. Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecektir. 65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir.

ÇALIŞANA EKONOMİK BÜYÜMEDEN PAY
Çalışanların ücretlerini sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla tespit etmek yerine, ekonomik büyümeden pay alacak şekilde belirlenecektir. Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerini asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10'a indirilecektir. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B'li, 4/C'li, vekil ve benzeri adlar
altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni oluşturulacaktır.
Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır. Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel endekse göre yapılması sağlanacaktır. Tarımsal destekler kademeli olarak gayri safi yurt içi hâsılanın yüzde 1,5'u düzeyine çıkartılacaktır. Esnaf ve sanatlardan, emeklilik döneminde faaliyetlerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi
kesintisi tümüyle kaldırılacaktır. KOBİ'lerin üretiminin devamlılığını temin etmek için vergi oranlarında indirim yapılacaktır. Engelliler öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığı 315 TL'den 450 TL'ye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı 210 TL'den 300 TL'ye yükseltilecektir. İlköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için annelere, muhtaçlık durumları dikkate alınarak yapılan eğitime destek ödeneği en düşük miktarı 50 TL
olacak şekilde arttırılacaktır.
Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kızlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır. Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği
verilecektir.
Bütün güvenlik güçleri mensuplarına beşbin göstergenin memur aylık katsayının çarpımı tutarında yaklaşık 310 lira, köy korucularına ikibin 500 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 155 lira "Güvenlik Tazminatı" verilecektir. Güvenlik mensupları emekli aylıklarında 100 lira, köy korucusu emekli aylıklarında 50 lira seyyanen artış yapılacaktır. Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecektir. Bu vatandaşlarımıza
yapılan sosyal tazmin ödeneklerinin onurlu bir hayat sürdürebilmesine yeterli olacak düzeyde olması sağlanacak ve sosyal konutlardan bedelsiz olarak yararlandırılmaları temin edilecektir.

SAĞLIK
Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacaktır. Yoksul vatandaşların sağlık sigortası primleri devletçe ödenecektir. Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır. Muayene ve yatarak tedavi katılım payı uygulamasına son verilecektir. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir
şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır. Aylık bağlanabilmesi için aranan asgari prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu sigortalıkları sona eren kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacaktır."

VAATLERİN MALİYETİ 73.5 MİLYAR TL
Bahçeli, açıkladığı Seçim Beyannamesindeki program, proje ve ekonomik-sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetinin yaklaşık 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngördüklerini belirterek, mali kaynak öngörülerinin ise 9 ana başlıkta toplandığını belirterek, bunları şöyle sıraladı:
"1- Devlet harcamaları, mal ve hizmet alımları, yatırım ve vergi harcamaları ve transfer kalemlerinde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenerek yüzde on tasarruf ve etkinlik sağlanması 9,9 milyar lira kaynak sağlayacaktır.
2- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sürecinde kayıt dışılıkta on puanlık azalma sağlamasının geliri 23 milyar lira olacaktır.
3- Kayıt dışı ücretli istihdamının yüzde yirmibeş oranında azaltılmasının getirisi yaklaşık 2,8 milyar liradır.
4- Terörün etkin bir mücadeleyle en kısa sürede bitirilmesi sürecinde harcama ve gelir kayıplarının azaltılması 3 milyar lira kaynak getirecektir.
5- İç borçlanma faiz oranlarının ve dış borçlanmada risk priminin bir puan düşürülmesinin getirisi 5,1 milyar lira olacaktır.
6- Sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlarda kayıp kaçağın önlenerek bu harcamalardan yüzde beş tasarruf sağlanması 3,5 milyar lira kaynak yaratacaktır.
7- Kamu ihalelerinde yüzde bir pay alması yaklaşık 1 milyar lira getirecektir.
8- Savunma harcamalarının bazı kalemlerinde yüzde beş tasarruf sağlanmasından 610 milyon lira gelir gelecektir.
9- Ekonomide potansiyel büyüme üzerine çıkılarak MHP'nin hedeflediği yılda yüzde yedi büyümenin gelir getirisi olarak yaklaşık 24 milyar lira kaynak oluşacaktır.
Bu dokuz ana kalemden sağlanacak toplam ilave kaynak miktarı yaklaşık 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak hesaplanmaktadır. Bu miktar da Seçim Beyannamemizdeki program, proje, ekonomik ve sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetini karşılamaktadır."İHA
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×