TORBA YASA MERCEK ALTINDA

TORBA KANUN TASARISININ KAMU GÖREVLİLERİNE YANSIMASI

 

Türkiye Kamu-Sen’in yıllardır çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunduğu ve toplu görüşmelerde dile getirerek hükümete kabul ettirdiği konuların bir kısmı torba kanunla hayata geçiyor. Dokuz yıllık toplu görüşme süreci boyunca kararlaştırılan konulardan torba kanun tasarısı içine yer alan düzenlemeler, geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Türkiye Kamu-Sen’in yıllardır toplu görüşmelerde dile getirdiği ve kamu görevlilerimizin birçok sorununu çözecek olan değişiklikler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından TBMM gündemine gelecek ve yasalaşacak. Ancak toplu görüşmelerde kararlaştırılan birçok konu ise tasarıya dahil edilmeyerek yeni mağduriyetler doğurdu.

 

Türkiye Kamu-Sen’in mücadele ederek Torba Kanun Tasarısına dâhil ettirmeyi başardığı maddelerin yanında hükümetin memurlarımızın taleplerini görmezden gelerek tek taraflı olarak hazırlayıp tasarıya eklediği konular da bulunmaktadır. Ne yazık ki bu konular torba kanunla getirilen olumlu düzenlemelerin kazançlarını ortadan kaldıracak düzeydedir. Öyle ki, olumsuz bulduğumuz ve karşı çıktığımız maddelerin özünde kamunun işleyişi, yapısı ve düzenini bozma amacı yatmaktadır. Bu nedenle tasarının götürdükleri getirdiklerinin çok üzerindedir.

 

Türkiye Kamu-Sen’in yılardır yürüttüğü yoğun mücadele ve Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında hazırlayıp, siyasi partilere dağıttığı rapor ve öneriler ile basın açıklamaları ve TBMM önünde yapılan eylemler aracılığıyla hayata geçirilmesini sağladığı olumlu değişikliklerin memurlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

Bununla birlikte Konfederasyonumuz, tasvip etmediği uygulamaların düzeltilmesi için girişimlerini sürdürmektedir. Çalışmalarımız, tasarının TBMM’de görüşülmesi esnasında da devam edecektir.

 

 

A- TORBA KANUN TASARISININ OLUMLU BULUNAN TARAFLARI

 

1-      Özürlülerin çalışma şartlarını kolaylaştırmak amacıyla tedbirler getiriliyor.

 

Özürlü memurlarımızın özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, taşrada mülki amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

 

2-      Özürlü ve hamile kadın memurlarımıza nöbet ve gece vardiyası verilmesi konusunda kolaylıklar sağlanıyor.

 

Hamile kadınlara, hamileliklerinin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği hükme bağlanıyor. Ayrıca özürlülerin de isteği halinde gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor.

 

3-      Analık, doğum, ölüm ve mazeret izinleri yeniden düzenleniyor.

 

Buna göre eşi doğum yapan memurun 3 gün olan doğum izni süresi 10 gün;

 

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşi veya çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün olan izin süresi 7 gün;

Diğer hallerde ise 10 gün olan mazeret izni süresi 7 gün;

 

Zaruret halinde alınan 10 gün ilave mazeret izni süresi 5 gün olarak belirleniyor.

 

Günlük 1,5 saat olan süt izni ise günlük 3 saate çıkarılıyor.

 

4-      Hastalık ve refakat izinleri taleplerimiz çerçevesinde düzenleniyor.

 

Mevcut durumda hizmet süresine bağlı olarak belirlenen hastalık ve refakat izni süresi için hizmet sınırı kaldırılıyor.

 

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda izin süresi 18 ay, diğer hallerde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor.

 

Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri için 3 aya kadar refakat izni getiriliyor. Gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar artırılması mümkün kılınıyor.

 

5-      İl dışına çıkışta izin alma zorunluluğu kaldırılıyor.

 

6-      Toplu müracaat ve şikâyet etme yasağı kaldırılıyor.

 

7-      Her türlü disiplin cezasına karşı idari yargıya başvurma hakkı getiriliyor.

 

8-      Sendika üyesi kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL tutarında toplu sözleşme primi getiriliyor.

 

9-      Daha önce yalnızca 2 çocuk için ödenen çocuk yardımındaki sayı sınırı kaldırılıyor.

 

10-  KİT’lerde I sayılı cetvele tabi personelin ek tazminat oranı üst sınırı %100’den %200’e çıkarılıyor.

 

11-  Sözleşmeli personelin de aile yardımından faydalanması sağlanıyor.

 

12-  Sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi uygulamasına son veriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TORBA KANUN TASARISINDA KARŞI ÇIKTIĞI UYGULAMALAR

 

1-      Sosyal diyalog mekanizması yok sayılmıştır.

 

Tasarının hazırlanması aşamasında memur temsilcilerinin görüşüne başvurulmamış, diyalog yolları tamamen kapatılmıştır.

 

2-      Toplu görüşme sürecinde mutabakata varılan konular, tasarıya dâhil edilmemiştir.

 

Dokuz yıl boyunca yapılan toplu görüşmelerde karar altına alınan birçok konu göz ardı edilmiş, süreç yok sayılmış ve memurların sorunlarını çözebilecek, bütçeye ek yük getirmeyen mutabakat konuları nedensiz bir şekilde tasarıya eklenmemiştir.

 

3-      Kamuya özel sektörden üst düzey yönetici atanması sağlanarak, hükümet memuru uygulamasına geçilmektedir.

 

Tasarıda kamuya özel sektörden üst düzey yönetici atanmasının önünü açan madde ile kamuda kariyer ve liyakat ilkesi zedelenmekte, siyasetle özel sektör ilişkisi yasallaştırılmakta, hükümet memuru uygulamasına geçilmekte, kamunun işleyişini bilmeyen kimselerin tepeden inme bir şekilde kamuda üst düzey yönetici olabilmelerinin önü açılmaktadır.

 

4-      Kadrosu kaldırılan memurların sürgün edilebilmelerinin önü açılmaktadır.

 

Kadrosu kaldırılan memurların tamamının Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bir havuza gönderilerek, istekleri dışında farklı kurumlara nakil edilebilmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle müfettişlerin de aynı şekilde değerlendirilerek farklı kurumlarda farklı unvanlarla değerlendirilecek olması, kamuda denetimsiz bir yapı oluşturulmasının yolunu açacak bir uygulama olarak görülmektedir. Bu uygulama kamu çalışanlarına baskı ve yıldırma politikalarının daha da sert bir şekilde sürgüne dönüşeceğinin işaretidir.

 

5-      Kamuda kısmi zamanlı, çağrı usulüne göre, güvencesiz ve düşük ücretle eleman çalıştırmanın önü açılmaktadır.

 

Çalışma sürelerinin tespitinin kurumlara bırakılmasıyla, kamuda yeknesaklık zedelenmekte, işyerine gelmeden çalışma sistemi ile kamuda esnek istihdam ilkeleri yerleştirilmektedir. Esnek istihdam, çalışanın sermaye karşısında köleleştirilmesinin yoludur. Bu uygulamanın bir sonraki aşaması kamuda kısmi zamanlı çalışmanın yerleşmesidir. Böylelikle çağrı usulüne göre, düşük ücretli, güvencesiz istihdam kamuya yerleşmiş olacaktır.

 

6-      Kamu kurum ve kuruluşlarının, devlet karşıtı görüşlerin yer aldığı yayınların barınağı haline getirilmesi mümkün kılınmaktadır.

 

Kamuda yasaklanmış yayın bulundurma yasağının kaldırılmasıyla, kamu kurumlarında içeriğine bakılmaksızın her türlü yayının saklanabilmesinin, okunabilmesinin ve dağıtılabilmesinin önü açılmaktadır. Kamu kurumlarının devlet karşıtı görüşlerin odağı haline getirilmesi kabul edilemez.

 

7-      Tasarı eklenen ve çıkarılan maddeler nedeniyle yamalı bohçaya dönmüş, kamu çalışanları AKP’nin oyuncağı haline gelmiştir.

 

Hizmet içi eğitim ilkelerini düzenleyen madde ile itfaiye personelinin tamamının genel idare hizmetleri sınıfı içinde değerlendirilmesini öngören maddenin, Alt Komisyon görüşmeleri sırasında kimsenin itirazı ve çekincesi olmadığı halde, yine AKP’li milletvekillerinin önergesiyle tasarıdan çıkarılmasının hiçbir izahı bulunmamaktadır. Bu uygulama, AKP’nin kamu çalışanlarına bakış açısını ve kendi içindeki tutarsızlığı gözler önüne sermektedir.

 

8-      Geçici görevlendirmelerin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği hükme bağlanarak, sendikal baskılar ve yıldırma politikalarına yasal kılıf hazırlanmıştır.

 

Geçici görevlendirmelere bir üst sınır getirilmesi olumlu olmakla birlikte, toplu görüşmelerde mutabakat altına alınmasına ve konuya ilişkin 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükmünün geçici görevlendirmeleri, toplu görüşmelerde sağlanan mutabakata uygun olarak geçici görevlendirmeleri bir yılda 2 ay olarak sınırlamasına rağmen, tasarıda bu sürenin 6 ay olarak belirlenmesi, hem mutabakata hem yürürlükteki Başbakanlık Genelgesine hem de kadro gereklerine aykırıdır. Bu denli uzun bir süre personel ihtiyacı duyulan bir kadroya asaleten atama yapılması esas olmalıdır. Bir yılda 6 ay boyunca geçici görevlendirme yapılabilmesine imkân tanınması memurların adeta sürgün edilebilmelerinin yasal dayanağını oluşturacaktır. Özellikle sendikalarımıza üye olan memurlar için geçici görevlendirme yoluyla uygulanan baskılar yargı konusu olmuştur. Bu madde ile baskı ve yıldırma politikalarına yasal dayanak oluşturulmaktadır.

 

9-      Kamu görevlilerine ilave kademe verilmesi için öngörülen süre 6 yıldan 8 yıla çıkarılmaktadır.

 

Son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 olan kamu görevlilerine ilave bir kademe verilmesi uygulamasının, son 8 yılda disiplin cezası almamış olanlar şeklinde değiştirilmesi; memurların ilave kademe ilerlemesi elde etmesi için gerekli süreyi uzatmakta ve kamu görevlilerinin haklarında bir kısıtlamaya yol açmaktadır.

 

10-  Sicil sisteminin kaldırılmasıyla, kamunun yapısı ve işleyişi değiştirilmek istenmektedir.

 

Tasarı ile kamuda sicil sistemi kaldırılmaktadır. Böyle bir uygulama kamuda kurumların ve kurum yöneticilerinin keyfi bir şekilde yeni disiplin ve sicil uygulaması getirmesine yol açacak, yeknesaklığı, objektifliği ve adaleti zaafa uğratacaktır. Bu şekilde kamunun işleyişi büyük yara alacaktır.

 

 İHA
İlgili Galeriler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×